Gyermek súlyos veszélyeztetettsége

A következő tájékoztató rész a szakmai működés informatikai rögzítésével, a protokollal, kapcsolatos Gyermekvédelmi Rendszer tájékoztató  felületéről származik:

 

KRÍZISINTERVENCIÓ AZONNALI HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS, IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSE Az ideiglenes hatályú elhelyezést, mint a gyermek érdekében történő azonnali intézkedést megalapozó tényezők a következők:

 

A GYERMEK SÚLYOS VESZÉLYEZTETETTSÉGE a gyermek által tanúsított olyan magatartás, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat, a bíróság szülői felügyeletet megszüntető határozata, amennyiben annak hatálya a később született gyermekre is kihat, a szülő gyermekének ismeretlen személy általi örökbefogadásához való hozzájárulása, ha a gyermek felügyelet nélkül marad. Gyermekek esetében a súlyos veszélyeztetettség, mint lehetséges krízis okai a következők lehetnek: gyermek felügyelet nélkül maradása, a gyermek bántalmazása, elhanyagolása (rossz bánásmód); lakhatás elvesztése (amennyiben a rendelkezésre álló szolgáltatások és ellátások igénybevételével nem biztosíthatóak a gyermek neveléséhez, gondozásához biztonságos körülmények), szülő egészségi állapotának romlása, amely alkalmatlanná teszi a gyermek felügyeletének ellátására (mentális betegségek, szenvedélybetegségek, hirtelen kialakuló betegség); súlyos családi konfliktus, a szülői ház engedély nélküli elhagyása, a gyermek önmagát súlyosan veszélyeztető magatartása.

A VESZÉLYEZTETETTSÉG MÉRTÉKÉNEK FELMÉRÉSE, SZEMPONTJAI

Közvetlen életveszély megfigyelhető? Együttműködés szülővel, törvényes képviselővel: van – nincs? 22Gyer, 95. § (1) Módszertani segédanyag a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer használatához 2022. 46 Az alapellátás tud-e megoldást nyújtani: létezik-e, működik-e az adott területen a kialakult krízisre adekvát szolgáltatás? Körülmények felmérése, információk gyűjtése → gyermek életkora, → előzmény, ha van; → szülői kockázatelemzés, → rokonok bevonhatóak-e, → egyéb védőszolgáltatások, védőfaktorok beemelhetőek-e a krízisintervencióba? Azonnali konzultáció szakmai vezetővel, esetmenedzserrel - Ha az esetmenedzser nem érhető el, akkor is tovább kell folytatni az intézkedést, a veszély elhárítását, és utólag lép életbe a tájékoztatási kötelezettség és a család- és gyermekjóléti központ értesítése.

ESETKONFERENCIA ÖSSZEHÍVÁSA

Az esetkonferencia a segítő folyamatban kiemelt jelentőséggel bíró szakmai megbeszélés, ahol a segítő folyamatban részt vevő szakemberek a családdal/személlyel/igénylővel együtt meghatározzák a segítő munka további irányát, fő kritériumait. Esetkonferencia a folyamat során több ponton is összehívható. Amikor a segítő folyamat koordinálása a családsegítő kezében van (alapellátás), az esetkonferencia összehívója is a szolgálat. Hatósági intézkedés mellett gondozott család esetében az esetkonferencia összehívása is az esetmenedzser feladata. Az esetkonferencia helyszíne lehetőleg a család lakhelye településen lévő, vagy ha ez nem lehetséges, a szolgálat központi településén (közös hivatal) lévő hivatali helyiség, de nem iroda. Az esetkonferencia moderátora az esetben nem érintett szociális szakember legyen. Az esetkonferencián legyen külön emlékeztetőíró, aki az elhangzottakat rögzíti. Ennek alapján lehet majd az összefoglaló feljegyzést elkészíteni. Az emlékeztetőt a GYVR-be a dokumentumoknál fel kell csatolni.

HATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS JAVASLATTÉTEL

A gyámhivatal a család- és gyermekjóléti központtal, konkrétan az esetmenedzserekkel áll kapcsolatban, tehát a hatósági eljárások tekintetében mindig a család- és gyermekjóléti központot keresi meg, akik az eljárásba bevonják a család- és gyermekjóléti szolgálatot.  A szolgálat a hatósági intézkedésének a kezdeményezését elkészíti, és aláíratja a törvényes képviselővel, a központ 5 napon belül kiegészíti a javaslatával. Ha a törvényes képviselő nem ért egyet a javaslattal, és nem akarja aláírni, vagy kifogással él, azt a kinyomtatott javaslatra ráírhatja, és az így kiegészített javaslatot kell beszkennelni, és megküldeni a Gyámhivatal felé. Módszertani segédanyag a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer használatához 2022. 47 hatósági intézkedésekre, illetve a hatósági eljárások megindítására vonatkozó javaslatot – az azonnali intézkedés kezdeményezését leszámítva – a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere teszi meg. A kivételt az ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó javaslat jelenti, hiszen azokban az esetekben mikor a gyermek veszélyeztetettsége olyan fokú, ami azonnali intézkedést igényel, bármelyik szakember köteles és bárki tehet közvetlenül jelzést, javaslatot a gyámhivatalnak. Egyéb esetben a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a hatósági intézkedés megtételét, és megkeresi a család- és gyermekjóléti központot, aki az esetkonferencián született döntést is figyelembe véve javaslatot tesz a gyámhivatalnál a hatósági intézkedésre. Az esetmenedzser és a családsegítő egyeztetnek egymással a fennálló helyzetről. Az esetkonzultáció történhet személyes konzultáció keretében, telefonos megkeresések formájában, a lényeget rögzítve e-mailen. A GYVR-ben a gyermek életútja átláthatóvá válik, a szakemberek figyelemmel kísérhetik egymás munkájának fázisait, de mindenképpen az a célszerű, ha személyesen tudják a szakemberek megbeszélni a felmerült problémát, a védelembe vételt indokoló veszélyeztetettséget.